Psie Chrupki Sklep Dla Psów
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PSIE CHRUPKI

 §1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Psie Chrupki dostępny pod adresem internetowym www.PsieChrupki.pl, prowadzony jest przez Łukasza Chabiera oraz Sylwię Ewelinę Tarka, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Psie Chrupki spółka cywilna'', z siedzibą w Cierpięta 19, 07-111 Wierzbno, zarejestrowaną w systemie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 824-181-02-59, Regon: 385184125, adres email: kontakt@psiechrupki.pl, numer telefonu: (+48) 570452117; (+48) 693351553.
 2. Niniejszy regulamin określa zakres i zasady zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Psie chrupki.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8, ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 123) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12, ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.287) - dalej: ustawa o prawach konsumenta.
 5. Prosimy przed złożeniem zamówienia o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

§2

Definicje

 1. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym PsieChrupki.pl.
 11. Sprzedawca - Łukasz Chabiera oraz Sylwia Ewelina Tarka prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Psie Chrupki spółka cywilna'', z siedzibą w Cierpięta 19, 07-111 Wierzbno, zarejestrowaną w systemie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 824-181-02-59, Regon: 385I84125.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3

Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: Sklep Psie Chrupki: ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB, 01-858 Warszawa

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@psiechrupki.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 570452117(bezpośrednio do sklepu) lub (+48) 693351553.
 3. Numer rachunków bankowych Sprzedawcy dla płatności tradycyjnych w różnych walutach:
  • PL19 2490 0005 0000 4530 7066 0845 PLN
  • PL13 2490 1057 0000 9902 3807 4258 EUR
  • PL66 2490 1057 0000 9901 3807 4258 USD
  • PL57 2490 1057 0000 9903 3807 4258 CHF
  • PL04 2490 1057 0000 9904 3807 4258 GBP
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00.

§4

Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, dla komputera - przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego, dla urządzeń przenośnych - aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 640/480 pikseli. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony i Sklepu Internetowego na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej sekcji,
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Aktywny numer telefonu stacjonarny lub komórkowy(warunek konieczny do wysyłki paczkomatami Inpost i Orlen)
  4. Włączona obsługa plików cookies. 

§5

Informacje ogólne 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 §6

Usługi elektroniczne w Sklepie 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@psiechrupki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB, 01-858 Warszawa.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w § 12 Regulaminu.

§7

Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Produktu dokładnego adresu dostawy.
 2. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu poprawności e-maila Klienta i kliknięcia w link przesłany na podany przez Klienta adres e-mail przy rejestracji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§8

Zasady składania zamówienia 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 ust.
 2. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności,
  2. wyboru zamawianych Produktów lub usług,
  3. podania danych, o których mowa w ust. 1 powyżej,
  4. wyboru sposobu płatności.
 3. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

§9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  2. Przesyłka do paczkomatu Inpost i Orlen oraz ich punktów partnerskich,
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sklep Psie Chrupki: ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB, 01-858 Warszawa
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze w punkcie odbioru lub automacie paczkomatowym.
  2. Płatność za pobraniem kurierowi przy odbiorze, gotówką, karta płatniczą lub BLIK-em.
  3. Płatność przelewem zwykłym na konto Sprzedawcy w różnych walutach, numery kont podane są w §3
  4. Szybkie płatności elektroniczne realizowane przez bramkę płatniczą Autopay S. A. a mianowicie:
   • Karty Płatnicze - Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
   • Szybkie ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po zalogowaniu do bramki płatniczej.
   • BLIK - szybkie bezpieczne płatności kodem jednorazowym.
   • PayPo - darmowe płatności odroczone do 30 dni + niskooprocentowane wygodne raty po tym okresie w razie potrzeby.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie sklepu DOSTAWA I KOSZT
 2. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się na stronie sklepu FORMY PŁATNOŚCI
 3. W przypadku, gdy Klient, który wybrał opcję dostawy przesyłką na wskazany adres lub do wybranego punktu odbioru przesyłek kurierskich, odmówi odbioru lub nie podejmie przesyłki z zamówionym Produktem, w wyniku czego przesyłka z Produktem zostanie zwrócona na adres Sprzedawcy (co nie dotyczy jednak sytuacji, o której mowa w ust. 6 poniżej), Sprzedawca ponownie skieruje przesyłkę z – odpowiednio - na adres wskazany uprzednio przez Klienta lub do wybranego przez Klienta uprzednio punktu odbioru przesyłek kurierskich, a Klient zobowiązany będzie pokryć:
  1. koszt zwrotu przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu, oraz
  2. koszt ponownego nadania przesyłki z Produktem na adres Klienta lub do punktu odbioru przesyłek kurierskich, oraz (w przypadku ponownego niepowodzenia w doręczeniu przesyłki z Produktem),
  3. koszt zwrotu powtórnej przesyłki do miejsca, z którego została wysłana naliczony przez firmę kurierską dokonującą dostawy i zwrotu. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Spółka uprawniona będzie potrącić z należnością wpłaconą przez Klienta tytułem ceny zamówionego Produktu.
 1. Produkt zwrócony do nadawcy (tj. Sprzedawcy) po nieskutecznym powtórnym wysłaniu przesyłki z Produktem na adres podany przez Klienta lub do punktu odbioru przesyłek kurierskich wybranego przez Klienta, oczekiwał będzie na odbiór osobisty przez Klienta w Psie Chrupki Sklep Dla Psów, ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB, 01-858 Warszawa przez okres 3 dni roboczych, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta wiadomością poczty elektronicznej lub SMS podając w niej również dokładny adres salonu. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Spółka uprawniona będzie odstąpić od Transakcji i zwrócić Klientowi zapłaconą cenę (pomniejszoną o koszty, o których mowa w ust. 4 powyżej), zaś Produkt sprzedać na rzecz innego Klienta.
 2. Zaleca się, by w przypadku dostawy zamówionego Produktu przez doręczyciela (zarówno w opcji dostawy na adres wskazany przez Klienta jak i w opcji dostawy do wybranego przez Klienta punktu odbioru przesyłek kurierskich) Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Produktu (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. W każdym przypadku Sprzedawca informuję o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie, widocznej na karcie danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie widoczna jest również informacja o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§10

Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 1. Zamówienie zostanie anulowane w przypadku:
  1. jeżeli podane dane adresowe do wysyłki towaru są błędne, niekompletne a kontakt z Klientem jest niemożliwy,
  2. jeżeli nie zostało potwierdzone lub nie zostało opłacone a dwukrotna próba kontaktu z Kupującym zakończyła się niepowodzeniem – w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia,
  3. jeżeli zostało potwierdzone, ale nie zostało opłacone a dwukrotna próba kontaktu z Kupującym zakończyła się niepowodzeniem – w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Możliwe jest dostarczenie Produktu do wybranych krajów na terenie Unii Europejskiej. Kraj wysyłki wybierany jest w koszyku podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§11

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej w ust. 10, składając w terminie 14 (słownie: czternastu) dni stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie to powinno zostać złożone. Na mocy art. 38a ustawy o prawach konsumenta dla Umów Sprzedaży dokonanych począwszy od dnia 01.01.2021 r. uprawnienie do zwrotu Produktu, o którym mowa w niniejszej sekcji, przysługuje na tych samych zasadach co konsumentowi również tzw. jednoosobowemu przedsiębiorcy tj. osobie fizycznej dokonującej Umowy Sprzedaży bezpośrednio związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile ta Umowa Sprzedaży nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego. Z zastrzeżeniem ust. 15 i 16.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 (czternastu dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może, ale nie musi, skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta albo z formularza dostępnego na Stronie (formularz zwrotu).
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W celu usprawnienia procedury zwrotu Produktu i przyspieszenia zwrotu na rzecz Klienta równowartości zapłaconej przez Klienta ceny Produktu Klient odstępujący od umowy proszony jest o zwrotne przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza odstąpienia (dostarczonego mu wraz z Produktem) razem ze zwracanym Produktem - patrz ust. 7 poniżej.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej, ma obowiązek zwrócić Produkt na adres: Sklep Psie Chrupki ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB 01-858 Warszawa, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. W przypadku chęci osobistego zwrotu Towaru Klient może dostarczyć go osobiście do Sklep Psie Chrupki ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB 01-858 Warszawa.
 13. Produkt nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie mocowanymi metkami i plombą zabezpieczającą, pozbawiony zapachu pod rygorem określonym w kolejnym zdaniu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Wszelkie dokonane przez Klienta płatności zostaną zwrócone Klientowi niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 15. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Ponadto Sklep zastrzega, że nie dopuszcza się możliwości odstąpienia od umowy świadczenia usługi pakowania ekologicznego w chwili, gdy towar jest już zapakowany, a tym samym usługa została wykonana (w przypadku wybrania takiej opcji przez klienta, sprzedający przystępuje do realizacji usługi pakowania ekologicznego niezwłocznie po złożeniu zamówienia,
  4. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Zwrotowi nie podlegają produkty lecznicze. Przepis art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271) przewiduje możliwość zwrotu produktów leczniczych jedynie z uwagi na ich wadę jakościową lub niewłaściwe wydanie.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątku określonego w ostatnim zdaniu ust. 1 powyżej, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez przedsiębiorców, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, w ramach i na potrzeby tej działalności ani inne podmioty niebędące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 3. Pliki do pobrania:

Formularz zwrotu towaru - POBIERZ.

§12

Reklamacja i gwarancja 

 1. Niniejszy paragraf określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 4. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 5. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 7. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przewoźnikowi przy odbiorze przesyłki, przy czym nie dotyczy to umów zawieranych z Konsumentami.
 9. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 10. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 11. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 12. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sklep Psie Chrupki ul. Rudnickiego 3A lok. 17HB, 01-858 Warszawa.
 13. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
  2. żądać usunięcia wady albo
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolny od wad albo usunięcia wady, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 14. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi Sprzedający. Koszt doręczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy zostanie zwrócony Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony uzgodnią inny sposób.
 15. Sprzedawca ma 14 dni od dnia otrzymania reklamacji na zwrot różnicy między ceną początkową a obniżoną, bądź zwrot pieniędzy za wadliwy towar.
 16. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 17. Pliki do pobrania:

  Formularz reklamacji towaru POBIERZ.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ;

https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz

https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php .

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§15

Opinie o produktach

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wystawienie opinii możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być:
  1. udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu);
  2. może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub
  3. może być udostępniony za pomocą ogólnego linku do formularza opinii. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę.
 3. Sprzedawca umożliwia wystawianie dwóch rodzajów opinii – opinie oznaczonych jako „Opinia Zweryfikowana” oraz opinii oznaczonych jako „Opinia Niezweryfikowana”:
  1. „Opinia Zweryfikowana” jest to opinia dotycząca zakupionego przez opiniującego Produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub realizacji zawartej przez niego ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz samego Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie wyłącznie przez opiniującego, który faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia zweryfikowana”. Opinie zweryfikowane są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie;
  2. „Opinia Niezweryfikowana” jest to opinia wystawiona przez opiniującego dotycząca produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie zarówno przez opiniującego, które dokonał zakupu w Sklepie Internetowym, jak i przez opiniującego, który nie dokonał zakupu Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia niezweryfikowana”. Opinie niezweryfikowane nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym.
 4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie oznaczone jako „Opinia zweryfikowana” pochodziły od opiniujących, którzy faktycznie zakupili dany Produkt w Sklepie Internetowym lub są faktycznie Klientami Sklepu Internetowego. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od jego faktycznych Klientów:
  1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki;
  2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym. 
 5. W przypadku opinii oznaczonych jako „Opinia niezweryfikowana” Sprzedawca nie weryfikuje lub nie ma możliwości ich weryfikacji pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym – opinie niezweryfikowane są wystawiane za pomocą formularza opinii lub ogólnego linku do formularza opinii i mogą zawierać opinie zarówno osób, które dokonały zakupu w Sklepie Internetowym, jak i osób, które nie dokonały zakupu Sklepie Internetowym.
 6. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 7. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 8. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
 9. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w § 12 Regulaminu.
 10. Sprzedawca nie zamieszcza, ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

§16

Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zwrotu towaru - POBIERZ.
 2. Formularz reklamacji towaru POBIERZ.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium